Hướng dẫn đổi mật khẩu tài khoản ChatGPT

Dùng chức năng Forgot Password của ChatGPT https://chat.openai.com/chat (đăng xuất nếu đang đăng nhập)

Rồi nhập email vào để nó gửi link đặt lại password về email

Xong bạn báo mình email đăng nhập ChatGPT của bạn ở đây để mình kiểm tra email

Nhận được email rồi mình sẽ copy link gửi bạn ở đây để bạn vào tự đặt pass của bạn nhé